Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart

Jaarverslag 2020

Het verhaal van Kom d’r uit naar Kom d’r in

jaarverslag

Kom d’r uit bij Kom d’r in in 2020.

Gang van zaken

Op de eerste donderdag van acht maanden werden vanaf 14.00 uur weer bijeenkomsten gehouden door Kom d’r in. Dit gebeurde in samenwerking met de Stichting Zet Nieuwkoop op de kaart. In de eerste maanden zette de stijging van het aantal bezoekers door tot bijna 50 in maart.
Door de Corona-pandemie en de daartegen door de overheid afgekondigde maatregelen konden de bijeenkomsten in april, mei en november niet doorgaan. In de eerste maanden moesten de deuren gesloten blijven omdat anderhalve meterafstand binnen het museum Kom d’r in aan het Zuideinde niet goed mogelijk was.
Gelukkig bood Museum de Zevensprong uitkomst door haar ruimte vanaf juni ter beschikking te stellen. Hier was voldoende ruimte voor het door de overheid toegestane maximum van 30 deelnemers. Aanvankelijk lag het aantal bezoekers lager , maar op de laatste bijeenkomst - in december - werd de 30 precies gehaald. In november kon het programma niet doorgaan, omdat alle museums twee weken dicht moesten blijven.

Dat de belangstelling voor Kom d’r in toeneemt blijkt ook duidelijk uit de groei van de “fanclub” van ruim 100 naar ongeveer 150 personen.
Zij werden op de hoogte gehouden per e-mail. Verder werden de inwoners van de gemeente Nieuwkoop geïnformeerd via de ouderenbonden, de gemeente en de media. Met name De Omroeper publiceerde iedere maand de volledige persberichten.
Dankzij Fred Dingelhoff kon men de actuele informatie vinden op de website.

In dit jaarverslag is een lijst opgenomen met de gehouden bijeenkomsten.
Daarnaast werden er in samenwerking met de Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart andere acties ondernomen:

  • Op 1 april werd een door Peter de Haas gemaakte “authentieke” akte aangeboden aan Sinterklaas. Hieruit zou blijken dat Nieuwkoop niet 750 maar bijna 800 jaar zou bestaan. Het Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o. had tijdig door dat het geen origineel document betrof
  • Gedurende een halfjaar (van april t/m augustus) werd de actie Heel Nieuwkoop Kapt gehouden in samenwerking met Polytex stoffen, KlusWIjs de Boer en de Omroeper.
    50 “naaisterren” leverden 5.800 mondkapjes, die gratis ter beschikking van de gezondheidsorganisaties, scholen en via 11 winkels aan inwoners van de gemeente werden gesteld. Daarbij speelden een team van 10 vrijwilligers een rol.
    Aansluitend werd een crowdfunding actie gehouden. Daarmee werd een bedrag opgehaald van €1.432,32. Na aftrek van kosten bleef er € 181,22 over. Dit bedrag kan voor andere activiteiten worden gebruikt.
    Verder leverden Albert Heijn, Coöp Rehorst en Polytex steun in natura.
  • Dagelijks wordt aan ruim 300 personen per e-mail een “ruudsel” gestuurd. Het motto is: “Een ruudsel zorgt elke dag voor iets moois, iets knaps of een lach. Ieder die wil kan op de verzendlijst worden gezet.
Financiën

Van het in 2018 door gemeente gesponsorde bedrag was aan het begin van het jaar nog € 812,88 beschikbaar. Hiervan werd € 627,74 besteed, zodat er aan het eind van het jaar nog € 185,14 over was voor voortzetting van de activiteiten. De bestedingen betroffen:

Investeringen   € 134,08 
Consumpties  € 337,81
Cadeaux sprekers, vrijwilligers en pers    € 155,85
  € 627,74

Inmiddels is door de Gemeente voor komende 3 jaar weer een subsidie van € 2.500 verstrekt. Bovendien kan het batig saldo van de mondkapjes ad €181,22 worden gebruikt, zodat er voor de komende 3 jaar € 3.308,96 ter beschikking staat.

Wij willen iedereen bedanken voor wat zij mogelijk hebben gemaakt en vooral de sprekers die bijeenkomsten tot een succes hebben gemaakt.

Het bestuur van Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart

 Ruud Snoeker  voorzitter 
 Frits Horstmeier   secretaris 
Henk de Boer penningmeester   

 

Het programma van de lezingen vindt u HIER.